Tu jesteś: Komunikaty :. KOMUNIKAT 2/2016

KOMUNIKAT 2/2016

KOMUNIKAT NR 2 Z DNIA 1 MARCA 2016 R.

Zarząd Wrocławskiego Oddziału SHS zaprasza w czwartek, 10 marca b.r. na wspólne zwiedzanie wystawy "Arcydzieła malarstwa polskiego przełomu XIX i XX w.". Naszą przewodniczką będzie kuratorka wystawy, pani Katarzyna Kurpiewska. Zbiórka w holu Pałacu Królewskiego (ul. Kazimierza Wielkiego 35) o g. 15.00.


...............................................................................SESJE ...................................................................................

31.05–1.06 2016 Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - Niematerialne Dziedzictwo Miasta. Muzealizacja, ochrona, edukacja. Do udziału w konferencji zaprasza zwłaszcza muzealników, muzeologów i interpretatorów dziedzictwa, aby skonfrontować dwie perspektywy poznawcze reprezentowane przez praktyków i teoretyków. Panele dyskusyjne przewidziane są 31.05 i 1.06, a 2.06 uczestnicy konferencji zaproszeni są do udziału w Pochodzie Lajkonika. Pochód Lajkonika w 2014 r. został wpisany na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Zgłoszenia propozycji referatów prosimy przesłać, poprzez formularz (http://www.mhk.pl/formularz-zgloszeniowy) na adres: heritage@mhk.pl

15-16.04.2016 Centrum Scenografii Polskiej oraz Oddział Muzeum Śląskiego w Katowicach - Wehikuł przestrzeni (szczegóły w załączniku)

23.04, 26.11.2016 Oddział Toruński SHS - Historyzm toruński w ramach cyklu "Zabytki toruńskie młodszego pokolenia"


13-14.05 2016 Oddział Toruński SHS - Klejnoty w służbie sacrum i dewocji. Biżuteria w Polsce w ramach cyklu "Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce" (OT SHS) - szczegółowe informacje na stronie http://www.shs.pl/?page_id=4850

29-30.09. 2016 Instytut Historii Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Historii Sztuki Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UW oraz Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu - Sztuka dawnego Opola. Propozycje referatów (przewidywany czas wystąpienia – 20 min.) wraz z konspektami (do 1. strony) prosimy nadsyłać do 29 lutego br. na adresy organizatorów: dr hab. Bogusław Czechowicz, prof. UO (b_czechowicz@wp.pl), dr Joanna Filipczyk (joanna.filipczyk@gmail.com), dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr. (akoziel@adm.uni.wroc.pl).

-

LXIV Ogólnopolska Sesja Historyków Sztuki: Migracje odbędzie się w Warszawie w dniach 24-25 listopada 2016 r.

Komitet naukowy: prof. dr hab. Lechosław Lameński, prof. dr hab. Iwona Luba, prof. dr hab. Jakub Sito,
prof. dr hab. Joanna Sosnowska.

Komitet organizacyjny (Oddz. Warszawski SHS): dr Artur Badach, dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera,
dr Anna Czyż.

Kolejną, doroczną sesję Stowarzyszenia Historyków Sztuki chcielibyśmy poświęcić zagadnieniu migracji. W czasie kiedy międzynarodowe media skupiają uwagę na emigrantach ekonomicznych i uchodźcach wojennych, politycy prześcigają się
w proponowanych rozwiązaniach, a mniejsze i większe społeczności dyskutują nad własną gotowością niesienia pomocy, Europa po raz kolejny w swoich dziejach staje w obliczu konieczności odpowiedzi na pytanie o własną tożsamość kulturową
i narodową, o granice religijnej i społecznej tolerancji. Są to pytania dotyczące wprost istoty naszego XXI-wiecznego człowieczeństwa – dotykające kwestii, których rozstrzygnięcie w epoce posthumanizmu okazać się może niejednoznaczne. Proponujemy więc dyskusję nad przeszłością i teraźniejszością, by w kontekście minionych wydarzeń i współczesnych doświadczeń spróbować wypracować odpowiedzi dotyczące naszej europejskiej przyszłości. Choć migracje w kontekście dziejów sztuki nie są zagadnieniem nowym, to jednak trudno znaleźć literaturę przedmiotu, która obejmowałaby ich wielopoziomowe funkcjonowanie tkwiące głęboko w przeszłości i w teraźniejszości naszego świata. Zagadnienie to wymaga więc doprecyzowania w kontekście różnorodnych znaczeń, bowiem migracje artystyczne bywają tak samo skomplikowane jak migracje społeczne, z którymi przecież są silnie powiązane. Ich problematykę można zakreślić poprzez tendencje i nurty, twórców i środowiska artystyczne, a wreszcie dzieła sztuki. Migracje artystyczne wzbogacają, obdarzając zastaną rzeczywistość zupełnie nowym i wyjątkowym znaczeniem, nadpisując palimpsestową strukturę miasta i społeczności, wnosząc wartość wielokulturowej wspólnoty. Potrafią też rujnować – zmieniając lokalne środowiska, budzą tym samym lęk przed obcym, zawłaszczającym tradycyjne wartości, redefiniującym uznane normy. Migracje bywają także skutkiem wojen, zawsze dramatycznie wpływających na losy człowieka, a poprzez niego na dzieła sztuki, niszczone i grabione.

Zajmując się tematem migracji w kontekście historii sztuki chcemy zatem zapytać o generalne ramy tego zjawiska oraz wyjaśnienie i przedefiniowanie funkcjonujących w literaturze przedmiotu opinii na ten temat. Niebagatelne znaczenie będzie miało określenie determinantów, zarówno dominujących, jak i marginalnych zjawisk. Oczekujemy referatów syntetycznie ujmujących zagadnienie migracji artystycznych na przestrzeni wieków, jak i analitycznie rozważających odosobnione przypadki i zjawiska w skali lokalnej jak i globalnej. Proponujemy dyskusję w takich obszarach jak:

- dobrowolne i przymusowe przemieszczanie się artystów – historyczne, polityczne, ekonomiczne i artystyczne przyczyny migracji na przestrzeni wieków

- polscy artyści-emigranci, sztuka polska na emigracji

- migracje w poszukiwaniu centrów – kontekst historyczny (Rzym, Paryż…) oraz kontekst międzynarodowej bohemy (środowisko monachijskie, Ecole de Paris, Berlin, Wiedeń…)

- kolonie artystyczne jako ucieczka od cywilizacji – migracje z miast jako jeden

z przejawów modernistycznej odpowiedzi na doświadczenie nowoczesności (Durkheimowska anomia)

- migracje zarobkowe – migracje ze wsi do miast w PRL – wpływ na obraz życia artystycznego, strukturę społeczną środowisk twórców i odbiorców sztuki po 1945 r.

- toposy i stereotypy obcego w sztuce dawnej i mniejszości narodowych w kulturze polskiej XIX-XXI wieku – „obcy bliscy” (G. Simmel): Romowie, Żydzi, Ukraińcy, Rusini; swojski orientalizm (Ukraina, Krym, Huculszczyzna)

- znaczenie migracji w kształtowaniu więzi kulturalnych (gospodarczych, politycznych) Europy

- socjologia migracji artystycznych (przekrój społeczny, czy w migracjach uczestniczą „elity”?)

W kontekście współczesnych zjawisk:

- badania kultury i praw kulturalnych imigrantów – pytania o perspektywy współżycia ze społecznością gospodarzy

- współegzystencja: wielokulturowość czy „społeczeństwa równoległe”? otwartość i integracja czy „wrogościnność”
(J. Derrida)?

- wymiar tożsamościowy integracji kulturowej – asymilacja, transnarodowość, multikulturowość, partycypacja? Doświadczenia przeszłości, przykłady współczesne, prognozy.

- czy integracja kulturowa może występować i funkcjonować niezależnie od polityki?

- obraz imigrantów w mediach

- środowisko wietnamskich imigrantów w Polsce – nowi imigranci, stare stereotypy?

- imigranci jako wykluczeni, inni – w dyskursie sztuki współczesnej

- artysta-rezydent – odpowiedź na potrzebę mobilności twórców, sposób na nawiązanie międzynarodowych więzi kulturalnych?

Na zgłoszenia zawierające skrót wystąpień (maksymalnie 1 strona) wraz z danymi kontaktowymi i afiliacją czekamy
do 15 maja 2016 r
. Zgłoszenia zostaną poddane trybowi konkursowymi. Aplikacje nie zawierające skrótu nie będą brane pod uwagę.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres mejlowy: aniaczyz@poczta.onet.pl albo na adres Oddziału Warszawskiego SHS: ow.shs@shs.pl lub pocztą tradycyjną: ul. Piwna 44, 00-265 Warszawa.

Za Zarząd:

Izabela Żak

Sekretarz

Spotkania

Serecznie zapraszamy, wraz z Muzeum Architektury we Wrocławiu, na spotkanie z dr. Jakubem Adamskim, który zaprezentuje swoją najnowszą publikację pt. "Architektura sakralna na Śląsku w latach 1200-1420. Główne kierunki rozwoju". Spotkanie odbędzie się w środę, 23 maja b.r. o godz. 16.00 w Muzeum Architekury.

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM