Tu jesteś: Komunikaty :. KOMUNIKAT 7/2022

KOMUNIKAT 7/2022

KOMUNIKAT nr 7 z dnia 3 listopada 2022 r.

Oddział Wrocławski SHS oraz IHS UWr. zapraszają na kolejne spotkanie naukowe w czwartek
17 listopada 2022 o godź. 17:00. (IHS UWr., ul. Szewska 36, sala 309).

Wykład: O skrzydłach i karacenach. Przyczynek do ikonografii sarmackiej wygłosi dr hab. Jacek Kowalski prof. UAM (IHS UAM).

W dniu 21 października 2022 decyzją Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów powołano nowe władze Stowarzyszenia Historyków Sztuki:

Prezes - prof. UKSW dr hab. Anna S. Czyż (Oddział Warszawski)

Zastępca prezesa - prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz (Oddz. Lubelski)

Zastępca prezesa - prof. dr hab. Marek Walczak (Oddz. Krakowski)

Sekretarz Generalny - dr Daria Rutkowska-Siuda (Oddz. Łódzki)

Skarbnik – dr Katarzyna Nowakowska-Sito (Oddział Warszawski)

Członkowie Prezydium - prof. dr hab. Piotr Juszkiewicz (Oddz. Poznański), prof. UMK dr hab. Piotr Birecki (Oddz. Toruński).

Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego został prof. Zbigniew Bania (O. Warszawski), a jego członkami: dr Olga Tuszyńska-Szczepaniak (O. Łódzki), prof. Dr hab. Jarosław Jarzewicz (O. Poznański), dr Alicja Saar-Kozłowska (O. Toruński) oraz mgr Agnieszka Szkopek (O. Wrocławski).

Gratulacje!

Walne Zebranie Delegatów Oddziałów podjęło decyzję o podniesieniu wysokości składek członkowskich – miesięczna składka wynosić będzie 10 PLN, Fundusz Pomocy Koleżeńskiej (składnik dobrowolny)
5 PLN. Składka ulgowa to połowa wysokości pełnej składki.

Tegoroczna ogólnopolska sesja Stowarzyszenia Historyków Sztuki O współpracy konserwatorów
i historyków sztuki
odbędzie się w Krakowie w dniach 24-25 listopada.

PROGRAM

OGÓLNOPOLSKIEJ LXX SESJI STOWARZYSZENIA HISTORYKÓW SZTUKI

O WSPÓŁPRACY KONSERWATORÓW I HISTORYKÓW SZTUKI”

Sesja organizowana jest we współpracy Krakowskiego Oddziału SHS

i Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych.

Sala Obrad znajduje się w Gmachu Głównym ASP przy pl. Matejki.

DZIEŃ 1

9:30 – 9:45

Grażyna Korpal

Interdyscyplinarność sztuki konserwacji w aspekcie doktryn i praktyki konserwatorskiej.

9:45 – 10:00
Łukasz Młynarski

Pozycja prawna historyka ztuki w trakcie procesu dokumentacji, konserwacji i zarządzania zabytkami.

10:00 – 10:15

Iwona Szmelter

Jak daleko do optimum? Holistyczna i interdyscyplinarna współpraca w ochronie dziedzictwa kulturowego.

10:15 – 10:30

Andrzej Siwek

Dyskurs o wartości – między historią sztuki a ochroną zabytków.

10:30 – 10:45

Joanna Sobczyk

A co z fizykami? Multiwersum w MNK. O współpracy z konserwatorami i historykami sztuki.

10:45 – 11:00

Paweł Dettloff

O pożytkach badań – z warsztatu współpracy historyków sztuki i konserwatorów.

11:00 – 11:15

Karolina Zalewska

Spektrum współpracy konserwatorów i historyków sztuki.

11:15 – 11:45 PRZERWA

11:45 – 12:00

Małgorzata Nowalińska

Interdyscyplinarne badania wizerunków Matki Boskiej z Dzieciątkiem prowadzone na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

12:00 – 12:15

Iwona Liżewska

Palimpsest – nawarstwienia w zabytku i rozwiązania konserwatorskie.

12:15 - 12:30

Ewa Orlińska-Mianowska, Monika Janisz

Współpraca Kolekcji Tkanin Muzeum Narodowego w Warszawie w procesie kształcenia studentów Katedry Konserwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych oraz Katedry Mody w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

12:30 – 12:45

Oskar Hanusek

Problematyka konserwacji sztuki współczesnej w kontekście dydaktyki na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP im. Jana Matejki w Krakowie.

12:45 – 13:00

Kinga Olesiejuk

Współpraca historyków sztuki i konserwatorów w procesie akwizycji dzieł współczesnych.

13:00 – 13:15

Agata Małodobry

XX + XXI. Rzeźba: wystawa jako pole dialogu kuratorsko-konserwatorskiego. Dylematy, odkrycia, inspiracje.

13:15 – 13:30

Szymon Tracz

Beskidzkie Muzeum Rozproszone Diecezji Bielsko-Żywieckiej – konserwacja i nadanie nowych funkcji drewnianej architekturze sakralnek Podbeskidzia.

13:30 – 13:45

Dorota Gutkowska

Przepastne magazyny Kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie widziane oczami historyka sztuki i konserwatora. O współpracy specjalistów wielu dziedzin.

13:45 DYSKUSJA

15:30 BAZYLIKA MARIACKA

POKAZ OŁTARZA MARIACKIEGO PO OSTATNIEJ KONSERWACJI

17:00 – 17:15

Anna Ozaist-Przybyła

Rola historyka sztuki w przygotowaniu dokumentacji konserwatorskiej na podstawie doświadczeń Fundacji Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedzictwa Kultury w Polsce D. O. M. przy konserwacji mebli stanisławowskich z Łazienek Królewskich w Warszawie.

17:15 - 17:30

Małgorzata Godek

Kwerenda ikonograficzna a rekonstrukcja malowideł ściennych na przykładzie wedut w dawnym Pałacu Biskupim w Tarnowie.

17:30 – 17:45

Marta Zaborowska

Kwerenda archiwalna a zakres restauracji rzeźby kompozytowej „Fantaisie impromptu F. Chopina. Tancerka” autorstwa Danuty Kwapiszewskiej.

17:45 - 18:00

Katarzyna Górecka

Konserwatorzy i historycy sztuki na rusztowaniu – rekonstrukcja pierwotnego programu ikonograficznego późnobarokowych fresków kaplicy bł. Władysława z Gielniowa przy kościele św. Anny w Warszawie.

18:00 DYSKUSJA

SPOTKANIE KOLEŻEŃSKIE

WRĘCZENIE NAGRÓD W KONKURSACH

DZIEŃ 2

9:00 – 9:15

Cezary Wąs

Budynek „Solpolu” przy ul. Świdnickiej we Wrocławiu.

9:15 - 9:30

Piotr Fiuk

Archeologia, konserwacja zabytków, historia sztuki i architektura – naukowe badania dla odbudowy szczecińskiego Podzamcza i rekonstrukcji fasad kamienic staromiejskich..

9:30 - 9:45

Małgorzata Gwiazdowska

Conservatio est aeterna creatio. Uczastnicy i konflikty w procesie konserwacji na przykładzie renowacji gmachu dawnej Rejencji w Szczecinie.

9:45 - 10:00

Wiktoria Kałwak

Najnowsze ustalenia dotyczące przekształceń kościoła p. wezw. Wniebowzięcia NMP w Wojnowie.

10:00 – 10:15

Olga Tuszyńska- Szczepaniak

Wpływ bezpośredniego dostępu do obiektu w trakcie restauracji zabytku na analizę architektury i rzeźby architektonicznej na przykładzie Bazyliki Katedralnej p.wezw. Narodzenia NMP w Sandomierzu.

10:15 – 10:30

Alicja Saar-Kozłowska

Zmiany w treści zabytku powstałe w procesie konserwacji na początku XX wieku na przykładzie pomnika grobowego Anny Wazówny.

10:30 – 10:45

Wiktor Bennebesel

Późnogotycka rzeźba na ziemi chełmińskiej – najnowsze prace konserwatorskie a problem oryginalności i integralności zabytku.

10:45 – 11:00

Danuta Szewczyk-Prokurat

O szczęśliwym powiększaniu się zasobu polskich nowożytnych klejnotów. Wymierne efekty współpracy historyka sztuki i konserwatora.

11:00 - 11:15

Zuzanna Sarnecka, Mirosław Wachowiak, Chiara Mazzocchi, Ewa Katarzyna Świetlicka, Joanna Szulc, Hanifah Darmawanti

Cena niewypału: Problemy techniczne we włoskich obiektach ze szkliwionej terakoty w kolekcjach polskich.

11:15 DYSKUSJA

PRZERWA

12:00 -12:15

Marta Skowrońska

Polichromia ścienna w formie kotary z kościoła św. Jakuba w Toruniu – kilka słów o barokowym recyklingu.

12:15 - 12:30

Mirosław Wachowiak

Badania technologiczne obrazów – ważne narzędzie wspomagające warsztat historyka sztuki.

12:30 - 12:45

Martyna Łukasiewicz, Katarzyna Męczyńska, Katarzyna Novljaković, Justyna Łuczyńska-Bystrowska

Dwie kolekcje dworskich portretów francuskich z Muzeum Narodowego w Poznaniu i Muzeum Narodowegow Krakowie.

12:45 - 13:00

Elżbieta Zygier

Poszukiwanie kodu artysty na przykładzie zrealizowanego w Muzeum Narodowym w Krakowie interdyscyplinarnego projektu dotyczącego badania twórczości Maksymiliana Gierymskiego.

13:00 – 13:15

Anna Forczek – Sajdak

O potrzebie interdyscyplinarnych badań i współpracy na przykładzie konserwacji kościoła pw. św. Mikołaja w Skrzydlnej.

13:15 – 13:30

Jerzy Żmudziński

Inauguracja programu badawczego „Dolabella”, czyli o konieczności współpracy konserwatorów dzieł sztuki i historyków sztuki w badaniach nad dawnym malarstwem.

13:30 – 13:45

Janina Wilkosz, Anna Bogusz, Katarzyna Król-Goździk

Lelewel. Rytownik polski. O kulisach ekspozycji i monografii.

13:45 – 14:00

Agnieszka Kunicka-Goldfinger, Adriana Podmostko-Kłos, Marek Peda

Rama do obrazu. O współpracy konserwatorów i historyka sztuki.

14:00 - 14:15

Katarzyna Kolendo-Korczak, Agnieszka Trzos

Konserwacja sarkofagów królewskich.

14:15 - 14:30

Diana Długosz-Jasińska, Małgorzata Zawadzka

Okiem konserwatora i nie trylko. Ze skarbca Muzeum Chopina.

14:30 - 14:45

Mirosława Machulak, Justyna Miecznik

Konserwacja XVIII wiecznej sukni ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.


Za Zarząd:

Izabela Żak

Sekretarz

Spotkania

Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Wrocławski oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na wykład

„Między Wrocławiem a Wiedniem. Albrecht von Sebisch (1685-1748) i jego kolekcja obrazów, rycin i rysunków”,

który wygłosi Piotr Borusowski (Muzeum Narodowe w Warszawie)

Data: 13.06.2024, g. 17:00

Miejsce: Instytut Historii Sztuki UWr., ul. Szewska 36, sala 309

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM