Tu jesteś: Komunikaty :. KOMUNIKAT 18/2014

KOMUNIKAT 18/2014

Informacja dla osób, które zapisały się na objazd zabytkoznawczy (5­7.06­2104) na trasie: Wrocław -

Ulm ­ Wiblingen - Obermachtal - Zwiefalten - Siegmaringen - Meßkirch

- Heiligenberg - Salem - Birnau - Konstanz - Reichenau - Sankt Gallen - Weingarten - Steinhausen -

Wrocław:

­ wyjazd sprzed gmachu Muzeum Narodowego w czwartek, 5 czerwca, o g. 4

­ na wstępy należy zabrać 40 euro oraz 10 franków szwajcarskich.

Zapraszamy do Muzeum Narodowego we Wrocławiu (sala 116) w czwartek, 26 czerwca na godz.

16. 00 na kolejne spotkanie naukowe, na którym dr Grażyna Bastek (Muzeum Narodowe w

Warszawie) wystąpi z referatem: Leonardo, czemuś się tak trudził? O najnowszych badaniach i

konserwacjach malowideł Leonarda da Vinci.

Przesyłamy (w załącznikach) informacje dotyczące społecznych konsultacji nt nowego statutu

połączonych Muzeów - Śląskiego w Katowicach oraz Górnośląskiego w Bytomiu. Uwagi można

zgłaszać na adres mailowy organizatora: konsultacje­kultura@slaskie.pl

Dołączamy apel kol. Teresy Dudek Bujarek, Prezesa Górnośląskiego Oddziału SHS:

Szanowni Państwo,

po zapoznaniu się z przedstawionym projektem statutu nowego Muzeum Śląskiego w Katowicach, powstałego z połączenia Muzeum Śląskiego w Katowicach i Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu chcielibyśmy, jako Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Górnośląski w Katowicach, będące Stowarzyszeniem naukowym, grupującym historyków sztuki, muzealników, historyków, kulturoznawców, konserwatorów itp., zwrócić uwagę na potrzebę dyskusji środowiskowej dotyczącej merytorycznego programu i zakresu działania nowo powołanej placówki muzealnej pod nazwą Muzeum Śląskie w Katowicach i określenia jaką rolę w tej strukturze będzie pełnił oddział Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Wydaje nam się, że zakres działania obu placówek, jednych z najstarszych i najważniejszych w naszym regionie jest sprawą bardzo istotną i wymagającą konsultacji środowiskowych. W sytuacji gdy obie instytucje były tworami samodzielnymi i tworzyły niezależnie swoje programy, czasem o zbliżonych profilach w niektórych kierunkach rozwoju, jednak w zdecydowanej części prowadzące samodzielną działalność naukową, badawczą, wyznaczającą niezależne profile kolekcjonerskie i wystawiennicze. Na obecnym etapie wydaje nam się, że dyskusja środowiskowa powinna wyłonić propozycje programowe dla nowego Muzeum Śląskiego i jego Oddziału w Bytomiu, tak by podjętym działaniom przyświecała idea zrównoważonego rozwoju górnośląskiego muzealnictwa w każdej z jego specjalności i aby sprofilowane działania nie spowodowały utraty rangi żadnej z dotychczasowych, samodzielnych placówek muzealnych.


Jesienią br Katedra Historii Kultury i Pracownia Historii Sztuki Instytutu Historii i Stosunków

Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy organizuje dwie

konferencje naukowe:

18­19.09. Kolor w architekturze historycznej: Cykl I. Wiek XIX i XX.

Konferencja tegoroczna otwiera serię spotkań poświęconych zagadnieniu koloru

w architekturze historycznej, jego roli w strukturze i przestrzeni budowli oraz systemach dekoracyjnych.

"Cykl I" skoncentruje się na różnych przejawach obecności koloru w strukturze i przestrzeni architektonicznej

budowli powstających lub poddawanych zabiegom restauratorskim w czasach akademickiej historii sztuki oraz

kształtowania się profesjonalnej konserwacji zabytków, a także teorii estetycznych uwzględniających barwne walory tworzywa. Oprócz kwestii teoretycznych problematyka konferencji obejmie również zagadnienia praktyki
konserwatorskiej. Wiek XIX i XX to okres dynamicznego rozwoju chemii przemysłowej mającej wpływ na powstanie m.in. nowych pigmentów, barwników i spoiw wykorzystywanych w "barwieniu" fasad i wnętrz budynków i co się z tym wiąże nowych technik zdobniczych. Ważnym nurtem debaty będą zatem wnioski ze specjalistycznych badań konserwatorskich koloru w architekturze tego okresu. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie pocztą elektroniczną na adres: kolorwarchitekturze@onet.pl formularza zgłoszeniowego do dnia 15.06. wraz ze streszczeniem (1500 znaków) proponowanego referatu lub posteru. Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 350 zł.

16­17.10. Ikonografia polskiego malarstwa religijnego czasów rozbiorowych.

Od blisko półwiecza historia sztuki na nowo kształtuje syntetyczny obraz kultury artystyczne jXIX stulecia, zmagając się z dawnymi stereotypami. Fascynacja prekursorskimi formami wyrazu ?wielkich indywidualistów" i awangardowych środowisk artystycznych, ustąpiła miejsca rzetelnej analizie treści dzieł i ideowych założeń
twórczości. W tej perspektywie poznawczej sztukę XIX w., przy całym jej zróżnicowaniu, cechuje znacząca
spójność celów i "wielkich tematów", takich jak: Historia, Natura, Człowiek, Kultura, Religia, etc.
W dobie przemysłowej rewolucji i kulturowych przemian sekularyzującego się społeczeństwa, religijne motywy
i "tematy" nie należały do dominujących. Malarstwo religijne, z natury rzeczy wierne przeszłości i formom
obrazowania uświęconym tradycją, ewoluowało na marginesie progresywnych przeobrażeń sztuki XIX w.
Konferencja koncentruje się na polskim malarstwie sakralnym 1795­1918. Tradycja religijna stała się wówczas ostoją narodowych więzi społecznych i fundamentem państwowej tożsamości. Wierność tradycji religijnej podtrzymywała pamięć o wolnej Rzeczypospolitej. Sytuacja ta specyficznie profilowała artystyczno­ideowy charakter polskiego malarstwa sakralnego. Jego ikonografia i treści są przedmiotem proponowanej debaty.
Propozycje referatów (ok. 20 min.) wraz z jednostronicowymi abstraktami prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: malarstwo19w@wp.pl do dnia 15.06. Opłata konferencyjna wynosi 350 zł.

Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej Rehabilitacja wyobraźni. Polska architektura wnętrz 2. połowy XX w., która odbędzie się w dniach 30.06-01.07.2014 r. w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.

Konferencja organizowana jest przez toruńskie Centrum Sztuki Współczesnej w ramach I edycji Festiwalu Architektury i Wzornictwa Tormiar. Szczegóły na temat festiwalu i konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej festiwalu: http://tormiar.csw.torun.pl.

Przypominamy o statutowym obowiązku dotyczącym płacenia składek członkowskich (nr konta
podany w nagłówku): 8 zł miesięcznie (ulgowa składka 4 zł)

Za Zarząd:

Izabela Żak

Sekretarz Oddziału

Spotkania

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z dr. hab. Pawłem Migasiewiczem, które odbędzie się w czwartek, 18 maja 2023 o godz. 16.30 w Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM