Tu jesteś: Komunikaty :. KOMUNIKAT 5/11

KOMUNIKAT 5/11

S T O W A R Z Y S Z E N I E   H I S T O R Y K Ó W   S Z T U K I    O D D Z I A Ł   W R O C Ł A W S K I

P L.  P O W S T A Ń C Ó W  W A R S Z A W Y  5.    5 0 - 1 5 3 - W R O C Ł A W

T e l.  7 1  3 4 4   1 4  0 2 w w w . s h s . w r o c l a w . p l
P K O   B P  I V  O / W - W  N R   3 0 - 1 0 2 0 - 5 2 4 2 - 0 0 0 0 - 2 1 0 2 - 0 0 1 9 - 8 5 3 1

KOMUNIKAT 5/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r.

 

Zarząd Oddziału Wrocławskiego SHS  organizuje jednodniowy wyjazd do Naumburga na wystawę

Der Naumburger Meister: Bildhauer und Architekt im Europa der Kathedralen. Ekspozycja

prezentuje dzieła Mistrza Naumburskiego na szerokim tle kulturowym epoki średniowiecza. W pięciu

miejscach można będzie obejrzeć ponad 300 eksponatów (rzeźby, detal architektoniczny, witraże,

iluminacje książkowe, dokumenty). Planowany wyjazd - w piątek, 21 października, o g. 500 sprzed

gmachu Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Koszt wycieczki: 80 PLN (dla członków Oddziału

Wrocławskiego nie posiadających zadłużenia z tytułu składek członkowskich - 50 PLN) + 12 E

(cena biletu). Zapisy wraz z wpłatami przyjmuje - do 7. października - kol. Robert Heś (Dział Dokumentów MN Wr., tel. 71 34 388 30 lub 34 388 39, wewn. 242).

 

Zapraszamy do uczestnictwa w sesji SILESIA JESUITICA. KULTURA I SZTUKA ZAKONU JEZUITÓW NA

ŚLĄSKU I W HRABSTWIE KŁODZKIM (1580-1776) zorganizowanej przez Oddział Wrocławski SHS oraz

Parafię OO. Jezuitów p.w. św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu.

Termin: 6-8 października 2011 r.

Miejsce obrad: klasztor oo. jezuitów we Wrocławiu przy ul. J. Stysia 16.

Przedstawiamy PROGRAM sesji

Czwartek 6.X.:

16.00 - 16.30 - Paweł Pasierbek SJ (Proboszcz parafii św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu), Dr hab. Rafał Eysymontt, dr Dariusz Galewski - Powitanie gości konferencji.

 

16.30 - 17.00 - Prof. Marek Derwich (Instytut Historyczny UWr.), Nowożytny "nowy świat zakonny" i miejsce w nim jezuitów.

17.00 - 17.30 - O. Jacek Siepsiak SJ (Proboszcz Parafii św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu), Podstawy duchowości Towarzystwa Jezusowego.

 

17.30 - 18.00 - Ks. Prof. Zdzisław Lec (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu), Placówki jezuickie na Śląsku do 1740 r.

18.00 - 18.30 - Katerina Bobkova - Valentova (Praga), Porovnání karier jezuitů v slezské a české  provincii v letech 1755-1773.

 

18.30 - Dyskusja

Piątek 7.X.:

8.40 - 9.00 - Prof. Henryk Dziurla (Instytut Historii Sztuki UWr.), Tradycja i akomodacja krajobrazu kulturowego w dziełach mecenatu artystycznego jezuitów na Śląsku

9.00 - 9.20 - Prof. Jan Wrabec (Instytut Historii Sztuki UWr.), Cystersi, jezuici i inni - misja w sztuce baroku na Śląsku.

9.20 - 9.40 - Anna Jezierska (Instytut Historii Sztuki UWr.), Retoryka w sztuce wrocławskich jezuitów.

9.40 - 10.00 - Zuzanna Mikołajek (Instytut Historii Sztuki UWr.), Artystyczne przejawy działalności sodalicji i bractw jezuickich na Śląsku i w Hrabstwie Kłodzkim.

10.00 - 10.20 - Dyskusja

10.20 - 10.40 - Przerwa

10.40 - 11.00 - Dr hab. Andrzej Betlej (Instytut Historii Sztuki UJ), Główne nurty stylowe

i zjawiska w architekturze kościołów jezuickich w Rzeczypospolitej w XVIII wieku

11.00 - 11.20 - Dr hab. Andrzej Józef Baranowski (Instytut Sztuki PAN) - Architektura świątyń  jezuickich na Śląsku. Między Rzymem, Pragą, Wiedniem i ?Monachium".

11.20 - 11.40 - Dr Dariusz Galewski (Akademia Muzyczna we Wrocławiu), Architektura budowli  zakonnych  w świetle projektów ze zbiorów kłodzkich jezuitów.

 

11.40 - 12.00 - Michał Pieczka (Instytutu Historii Sztuki UWr.), Architektura jezuickiego kościoła św. Piotra i św. Pawła w Twardocicach.

 

12.00 - 12.20 - Dr hab. Rafał Eysymontt (Instytut Historii Sztuki UWr.), Łukasz Lisiecki (Leszno), Rekonstrukcja powstania i przemian kolegium jezuickiego we Wschowie ( na podstawie materiałów archiwalnych, badań archeologicznych, architektonicznych i stratygraficznych).

 

12.20 -12.40 - Dyskusja

12.40 - 14.00 - Przerwa obiadowa

14.00-14.20 - Arkadiusz Muła (Muzeum w Jaworze), Kontakty biskupa Franciszka Ludwika von Neuburga z jezuitami na tle kultury umysłowej i artystycznej Śląska w XVII i XVIII wieku.

 

14.20 - 14.40 - Dr Mariusz Smoliński (Instytut Historii Sztuki UW), Współczesne wzory rzymskie w kościołach jezuitów na Śląsku i w Hrabstwie Kłodzkim.

 

14.40 - 15.00 - Dr Artur Kolbiarz, (Zakład Wiedzy o Sztuce USz.) dr Michał Wardzyński, (Instytut Historii Sztuki UW), Dzieła warsztatu Johanna Albrechta Siegwitza wykonane dla jezuitów na Śląsku, Hrabstwie Kłodzkim i w Rzeczypospolitej.

 

15.00 - 15.20 - Dr Kazimierz Sebastian Ożóg (Instytut Sztuki UOpol.), Okruchy Adama Karingera - dekoracja rzeźbiarska jezuickiego kościoła Bożego Ciała w Głogowie.

 

15.20 - 15.40 - Dyskusja

15.40 - 16.00 - Przerwa

16.20 - 16.40 - Jakub Jagiełło (Instytut Historii Sztuki UW), dr Paweł Migasiewicz (École Pratique des Hautes Études w Paryżu), Wyposażenie rzeźbiarskie kościoła śś. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze.

 

16.40 - 17.00 - Dr Paweł Migasiewicz (École Pratique des Hautes Études w Paryżu) Inspiracje francuskie w rzeźbie figuralnej Johanna Riedla. Zarys problemu.

 

17.00 -17.20 - Ewa Grochowska (Wrocław), Jezuicki mecenat artystyczny na przykładzie twórczości Georga Leonharda Webera.

17.20 - 17.40 - Joanna Stoklasek - Michalak (Muzeum Ziemi Kłodzkiej), Treści kontrreformacyjne późnobarokowej kazalnicy w kłodzkim kościele jezuitów pw. Wniebowzięcia NMP.

 

17.40 - 18.10 - Dyskusja i zakończenie pierwszego dnia obrad

Sobota 8.X.:

8.40 - 9.00 - Dr Łukasz Krzywka (Instytut Historii Sztuki UWr.), Najnowsze ustalenia dotyczące dekoracji malarskiej Akademii Leopoldyńskiej we Wrocławiu.

 

9.00 - 9.20 - Rafał Karlik (Wrocław), Dr hab. Andrzej Kozieł (Instytut Historii Sztuki UWr.), dr Agnieszka Seidel Grzesińska (Instytut Historii Sztuki UWr.), Program ideowy Auli Leopoldyńskiej w jezuickim kontekście.

 

9.20 - 9.40 - Dr Piotr Oszczanowski (Instytut Historii Sztuki UWr.), Tezy filozoficzne wrocławskiej Akademii Leopoldyńskiej, zapoznany fragment jezuickiej spuścizny artystycznej.

 

9.40 - 10.00 - Dr Arkadiusz Wojtyła (Instytut Historii Sztuki UWr.), Program dekoracji kościoła Jezuitów w Brzegu.

10.00 - 10.20 - Romuald Nowak (Muzeum Narodowe we Wrocławiu), Personalizacja dziejów Krzyża Świętego w dekoracji empor kościoła jezuickiego w Brzegu.

10.20 - 10.40 - Dyskusja

10.40 - 11.00 - Przerwa

11.00 - 11.20 - Dr Petra Oulikova (Národní archiv v Praze, Katolická teologická fakulta UK w  Pradze), Litanie Jména Ježíšova v umění jezuitského řádu.

11.20 - 11.40 - Dr Mateusz Kapustka (Uniwersität Zürich), Geografia i propaganda. Jezuicka argumentacja misyjna i adaptacje obrazów naukowych w dobie nowożytnej.

 

11.40 - 12.00 - Krzysztof Pawlik (Wrocław), Jarmila Štěrbová (Opawa), Inwentarz kościoła Jezuitów w Nysie z 1 poł. XVII w.

12.00 - 12.20 - Rafał Werszler (Instytut Sztuki PAN), Architektura i dzieje wnętrz biblioteki kolegium jezuickiego w Nysie.

 

12.20 - 12.40 - Dyskusja

12.40  - 14.00 - Przerwa obiadowa

14.00 - 14.20 - Dr Anna Ptak Gusin (Wyższa Szkoła Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu), Malarze działający w Świdnicy 1650-1750.

 

14.20 - 14.40 - Dr Małgorzata Wyrzykowska (Instytut Historii Sztuki UWr.) Percepcja dzieł jezuitów w świetle XVII- i XVIII- wiecznej literatury poświęconej sztuce śląskiej (na wybranych przykładach).

 

14.40 - 15.00 - Dr Tomasz Jeż (Instytut Muzykologii UW), Muzyczny teatr meditationes quadragesimales w jezuickim Wrocławiu.

 

15.00 - 15.20 - Ks. Piotr Dębski (Akademia Muzyczna we Wrocławiu), Organy w pojezuickim kościele pod wezwaniem Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu.

 

15.20 - 15.45 - Dyskusja i podsumowanie konferencji

16.30 - 18.00 - Uroczyste zakończenie i poczęstunek dla referentów oraz zaproszonych gości
w Klubie Uniwersyteckim.

 

18.00 - 19.30 - Zwiedzanie kościoła Uniwersyteckiego p.w. Najświętszego Imienia Jezus oraz koncert utworów jezuickich.

 

...........................................................................................................................

 

Oddział Górnośląski rekomenduje:

Katarzyna Łakomy
Wille miejskie Katowic
[ISBN 978-83-62593-06-4]

Publikacja oparta na pracy doktorskiej Autorki, w której przedstawiła układy rezydencjalno-ogrodowe z obszaru Katowic, scharakteryzowała je, analizując ogólne uwarunkowania ich powstania, usytuowanie w tkance urbanistycznej miasta, zagospodarowanie terenu wokół willi, formę, styl i funkcję budynku mieszkalnego oraz XIX-wieczne koncepcje filozoficzne, które wpłynęły na ukształtowanie całego układu.
Format 22 x 27 cm, 312 stron, oprawa miękka, papier kredowy, ilustracje kolorowe i czarno-białe, wykaz nazw ulic, kalendarium Katowic, bibliografia, spis ilustracji, streszczenia w języku angielskim i niemieckim.

Cena: 90,00 zł

Muzeum Historii Katowic zaprasza na otwarcie wystawy  Katowicka Moderna w dniu 09. 09. 2011,

o godz. 15.00.

 

Za Zarząd:

Izabela Żak

Sekretarz Oddziału

Spotkania

Szanowni Państwo,

przekazujemy Państwu zaproszenie na spotkanie promocyjne czasopisma „Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki UWr” - numerów specjalnych poświęconych pamięci Dra Andrzeja Jarosza i Dra Arkadiusza Wojtyły. Spotkanie odbędzie się 11.12.2021 (sobota), o godz. 12:00 w Oratorium Marianum, Pl. Uniwersytecki 1.

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM