Tu jesteś: Sesje :. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA STOWARZYSZENIA WE WROCŁAWIU

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA STOWARZYSZENIA WE WROCŁAWIU

 

SESJA OGÓLNOPOLSKA SHS

WROCŁAW 21-22 listopada 2013

 

PRZEŁOM/REGRES - INNOWACJA/TRADYCJA.

PROCESY PRZEMIAN W SZTUCE ŚREDNIOWIECZNEJ

 

Obrady sesji odbywają się w Sali Konferencyjnej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich /PLAC BISKUPA NANKIERA 17/


21 LISTOPADA

 

9:00-9:20 Otwarcie sesji, powitanie referentów i gości (Wojciech Włodarczyk - prezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Romuald Kaczmarek - dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Rafał Eysymontt - prezes Oddziału Wrocławskiego SHS)

 

Część I: Przybliżenia

9:20-9:40 Marian Kutzner (Poznań), Panorama procesów kulturowych na Śląsku w okresie średniowiecza

9:40-10:00 Dariusz Tabor CR (Kraków), Gdzie szukać sztuki dwunastowiecznego renesansu?

10:00-10:20 Masza Sitek (Kraków), ?Przedłużający się początek" czy artystyczny ?wielki wybuch"? Pytania o artystyczną oprawę kultu św. Wojciecha w Gnieźnie około roku 1000

10:20-10:40 Dyskusja

10:40-11:00 Przerwa kawowa

 

Część II: Urbanistyka średniowieczna

 

11:00-11:20 Rafał Eysymontt (Wrocław), Europejskie miasta lokacyjne w wieku XIII i XIV. Przemiany funkcji i formy

11:20-11:40 Zofia Maciakowska (Gdańsk), Dynamiczny rozwój Głównego Miasta w Gdańsku w drugiej połowie XIV w.

11:40-12:00 Natalia Bursiewicz (Wrocław), Ku idealnej koncepcji miasta. Przemiany urbanistyczno-architektoniczne w wybranych miastach hiszpańskich na przełomie XII i XIII wieku

12:00-12:20 Dyskusja

 

Część III: Architektura gotycka

 

12:20-12:40 Elżbieta Pilecka (Toruń), Dzieje badań nad średniowiecznym detalem architektonicznym z punktu widzenia zmieniających się (tradycyjnych i najnowszych) metod badań nad sztuką

12:40-13:00 Tomasz Ratajczak (Poznań), Od zamku do pałacu - przemiany architektury rezydencji królewskich w średniowiecznej Polsce

13:00-13:20 Piotr Pajor (Kraków), Relikty romańskie w murach gotyckiej katedry na Wawelu. Przyczynek do badań nad programem historycznym w fundacjach artystycznych Kazimierza Wielkiego

13:20-13:40 Jakub Adamski (Warszawa), O genezie artykulacji naw głównych śląskich bazylik XIV wieku

13:40-14:00 Waldemar Komorowski (Kraków), Gotyk w architekturze Małopolski XVI i pierwszej połowy XVII wieku

14:00-14:20 Dyskusja

14:20-15:20 Przerwa obiadowa

15:30-16:45 Zwiedzanie rynku, ratusza, kościoła św. Elżbiety (oprowadzanie: Rafał Eysymontt, Romuald Kaczmarek)

 

Część IV: Rzeźba gotycka

 

17:00-17:20 Marek Walczak (Kraków), Rola tradycji i innowacji w kształtowaniu nekropolii królewskiej na Wawelu XIV-pocz. XVI wieku

17:20-17:40 Adam Soćko (Poznań), Znaczenie Śląska dla rozwoju rzeźby gotyckiej w Wielkopolsce od połowy XIII do początku XVI wieku

17:40-18:00 Romuald Kaczmarek (Wrocław), Późnogotycka rozbudowa ratusza we Wrocławiu jako czynnik dynamizujący środowisko artystyczne

18:00-18:20 Dyskusja

22 LISTOPADA

 

8:30-9:10 Małgorzata Chorowska, Prezentacja wyników badań architektonicznych prawobrzeżnego zamku wrocławskiego  (prezentacja odbędzie się w miejscu zakwaterowania Referentów, klasztor SS. Szkolnych De Notre Dame przy ul. Św. Marcina 12)

 

Część I: Gotyckie malarstwo ścienne, tablicowe i grafika

 

9:30-9:50 Adam S. Labuda (Poznań), Wrocławski ołtarz św. Barbary - dzieło i dyskusje

09:50-10:10 Agnieszka Patała (Wrocław), Rola Norymbergi w kształtowaniu formalnym i ikonograficznym późnogotyckich malowanych epitafiów z terenu Wrocławia

10:10-10:30 Andrzej Woziński (Gdańsk), Monochromatyczne obrazy na retabulum ołtarza głównego w kościele Panny Marii w Gdańsku. Geneza i znaczenie

10:30-10:50 Aleksander Jankowski (Bydgoszcz), Średniowieczne metamorfozy architektury i malarskiego wystroju kościoła Św. Jadwigi w Bolkowie

10:50-11:10 Štefan Valášek (Kraków), Innowacja - tradycja. Średniowieczne malarstwo ścienne na Liptowie jako całość polifoniczna

11:10-11:30 Joanna Sikorska (Warszawa), Odbiorcy grafiki w Królestwie Polskim. Dynamika zjawiska (XV w.-pocz. XVI w.)

11:30-11:50 Dyskusja

11:50-12:10 Przerwa kawowa

 

Część II: Sztuka bizantyńska

 

12:10-12:30 ks. Michał Janocha (Warszawa), Tradycja i innowacja w sztuce bizantyńskiej

12:30-12:50 Agnieszka Gronek (Kraków), Konserwatyzm a innowacja. Kilka uwag o malarstwie ikonowym w diecezji przemyskiej w wieku XVI

12:50-13:10 Jacek Maj (Berlin-Warszawa), ?Sztywna otrupiałość mumii". Malarstwo bizantyńskie w polskim piśmiennictwie o sztuce XIX wieku

13:10-13:30 Dyskusja

13:30-14:30 Przerwa obiadowa

 

Część III: Ikonografia i zagadnienia funkcji dzieła

14:30-14:50 Jacek Witkowski (Wrocław), Tristan i Izolda w sztuce średniowiecznej Polski i krajów ościennych

14:50-15:10 Anna Pacan, (Warszawa), Średniowieczna ikonografia motywu Marii w Majestacie

15:10-15:30 Mateusz Grzęda (Kraków), Od ymago do imago contrefacta: przemiany w procesie "narodzin" portretu w Europie Środkowej.

15:30-15:50 Ika Matyjaszkiewicz, (Warszawa), Metamorfozy: ciała, obrazu, widza. Kult Volto Santo i wizerunki androgyne

15:50-16:10 Anna Wyszyńska (Kraków), Symbol czy tradycja? Problem archaizacji stroju w sztuce XV i XVI wieku

16:10-16:30 Dariusz Galewski (Wrocław), Średniowieczne przedstawienia kultowe w barokowym Wrocławiu

16:30-16:50 Dyskusja

16:50-17:10 Podsumowanie i zakończenie konferencji

 


Spotkania

Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Wrocławski oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na wykład

„Między Wrocławiem a Wiedniem. Albrecht von Sebisch (1685-1748) i jego kolekcja obrazów, rycin i rysunków”,

który wygłosi Piotr Borusowski (Muzeum Narodowe w Warszawie)

Data: 13.06.2024, g. 17:00

Miejsce: Instytut Historii Sztuki UWr., ul. Szewska 36, sala 309

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM